تیم

خانه Team دکتر مستانه مراد حاصلي

دکتر مستانه مراد حاصلي

روان درمانگر


واجد شرایط

دکتری روانشناسی

اطلاعات تماس

دوشنبه - سه شنبه 09:00 - 21:00
پنج شنبه 09:00 - 21:00
دكتر مستانه مراد حاصلي

دکتر مستانه مراد حاصلي

 

سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال شروع سال پایان
کارشناسی ریاضی محض دانشگاه بوعلی سینا همدان 1386 1391
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه امام خمینی قزوین 1392 1394
دکتری تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه خوارزمی تهران 1395 1402

 

 

سوابق کاری
موسسه سمت مدت همکاری
همیار عشق روانشناس و سوپروایزر از 1397 تا کنون
کلینیک فرامهر زوج درمانگر و درمانگر فردی از 1400 تا کنون
دانشگاه خوارزمی مدرس از 1397 تا کنون
دانشگاه های علمی کاربردی تهران مدرس 1398 تا 1400
کلینیک روانشناسی مخدومی زوج درمانگر و درمانگر فردی 1395 تا 1397
کلینیک سیبیتا روانشناس 1396 تا 1397
موسسه شریفیار روانشناس سازمان 1395 تا 1396
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناسی داور علمی روانشناسی 1395 تا کنون
دانشگاه بوعلی سینا مشاور 1393 تا 1395
بهزیستی استان همدان روانشناس بخش تحقیقات 1394 تا 1395

 

مدارک و گواهینامه ها
دوره موسسه برگزار کننده
دوره مدرسی مهارت های زندگی دانشگاه بوعلی سینا
دوره تخصصی شناخت رفتار درمانی انجمن روانشناسی ایران
دوره تخصصی طرح واره درمانی انجمن روانشناسی ایران
دوره تخصصی پروتکل زوج درمانی تئوری انتخاب موسسه روانشناسی مدت
دوره نخصصی مصاحبه بالینی بهزیستی استان همدان
زوج درمانی با رویکرد شناخت رفتاری انجمن روانشناسی ایران
دوره تخصصی درمان افسردگی با شیوه شناخت رفتاری موسسه روانشناسی مدت

 

مقالات و کتاب ها
مقالات
عنوان محل انتشار سال
بررسی عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در بهزیستی روانشناختی زنان

ایرانی: یک پژوهش کیفی

نشریه علمی رویش روانشناسی 1402
مقایسه اثر بخشی زوج درمانی شناختی_رفتاری حضوری و مجازی بر اختلال

استرس پس از سانحه در روابط فرازناشویی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای مشاوره 1397
شناسایی فرایندهای مرتبط با تحول تصویربدنی در نوجوانان دختر کاربر فضای

مجازی در ایران: یک مطالعه کیفی

پژوهش در سلامت روانشناختی 1396
اثر طرحوارهدرمانی بر تابآوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی فرزندان

شبه خانواده

فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت-دانشور رفتار سابق 1396
اثر بخشی شناخت رفتار درمانی بر خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن در

دانشجویان دختر

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان شناسی بالینی 1395
مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و رفتار درمانی شناختی روی خودکارآمدی

سبک زندگی مربوط به وزن و کاهش وزن

پژوهش در سلامت روانشناختی 1395
مروری بر تصویر سازی ذهنی در روانشناسی شناختی رویش روانشناسی 1397
بررسی نیمرخ شخصیتی افراد دارای تفکر خودکشی در دو نظام کولیننجر و گری

ویلسون

دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی 1394
تالیف
دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی انتشارات انجام کتاب (تهران) 1396
ترجمه
شناخت و هیجان

نویسنده:  مایک پاور و کیم داگلیش

 

 

انتشارات ارجمند

1400