تیم

خانه Team دکتر هاله شایسته

دکتر هاله شایسته

روانکاو


واجد شرایط

دکتری روانشناسی بالینی

اطلاعات تماس

شنبه 10:00 - 21:00

دکتر هاله شایسته